به وب سایت دانشکده فنی و حرفه ای سما خوش آمدید

گروه کامپیوتر

دردنیای امروزکه کامپیوتربه زندگی روزمره وابسته شده،ایجاد وتوسعه مجموعه های سخت افزاری
ونرم افزاری کامپیوتری نیازمندتخصصهای گوناگون درسطوح مختلف است واستفاده نامناسب ازکارشناسان می تواند بهره وری راپایین آورد.هدف ازایجادکاردانی کامپیوتر،آموزش افرادبرای برنامه ریزی کامپیوتری است که قبلا آماده نصب شده اند.
یک کاردان دارای تجربه زیاد،حتی خود می تواند یک برنامه نرم افزارساده راطراحی کندوبرنامه های مربوطه رابنویسد.کاربا نرم افزارشامل ورود اطلاعات ،اجرای نرم افزار،تعمیر ونگهداری سخت افزار،تولیدخروجی هاوگزارشهای پیش بینی شده ازعهده کاردان برمی آید.

گروه کامپیوترآموزشکده سمایزد بابیش از100نفردانشجو و10 استاد مدعو به آموزش دانشجویان محترم می پردازد./