به وب سایت دانشکده فنی و حرفه ای سما خوش آمدید

الف - مشخصات فردی:

نام : ابراهیم      نام خانوادگی : حاجی زاده

مدرک تحصيلی: کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار کامپیوتر

محل اخذ مدرک: مرکز آموزش عالی علوم و تحقیقات واحد یزد

 

 ب- سوابق شغلی:

الف: مسئول دبیرخانه، آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد يزد از مهرماه سال 1385 تا مهر ماه 1390


ب: مسئول سایت کامپیوتر آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد يزد از مهرماه  سال 1386 تاکنون


ج: مسئول کارگزینی هیات علمی  آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد يزد از مهرماه  سال 1388 تا بهمن ماه سال 1393


د- مدیر فناوری اطلاعات مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد یزد  از اسفند ماه سال 1392 تا کنون