آرشیو نویسنده

تعریف موفقیت قطعاً تعریف هر یک از ما از مفهوم موفقیت، با تعریف دیگری متفاوت است. همانطور که انتظارات...

تعریف موفقیت

تعریف موفقیت قطعاً تعریف هر یک از ما از مفهوم موفقیت، با تعریف دیگری متفاوت است. همانطور که انتظارات...

طرح "مدرسه اشتغال سما" از پروژه اصلی راه اندازی شده توسط "مرکز کارآفرینی دانشگاه سما یزد" می‌باشد. این مرکز...

در مورد مدرسه اشتغال

طرح "مدرسه اشتغال سما" از پروژه اصلی راه اندازی شده توسط "مرکز کارآفرینی دانشگاه سما یزد" می‌باشد. این مرکز...

فرمول ساده موفقيت فرمول موفقيت واقعاً ساده است،در اين مقاله باهم به بررسي يكي از مهم‌ترین عوامل موفقيت می‌پردازیم،عاملي كه باعث می‌شود افراد موفق...

فرمول ساده موفقيت

فرمول ساده موفقيت فرمول موفقيت واقعاً ساده است،در اين مقاله باهم به بررسي يكي از مهم‌ترین عوامل موفقيت می‌پردازیم،عاملي كه باعث می‌شود افراد موفق...