ریاست دانشکده فنی و حرفه ای سما یزد

الف- مشخصات فردی
نام: محمد رضا     

نام خانوادگی: احمد زاده