ترم بندی

جدول ترم بندی کاردانی پیوسته رشته کامپیوتر نرم افزار (دیپلمه های دبیرستان انسانی ، ریاضی و تجربی ورودی 96 به بعد)

 

ترم اول
ردیفعنوان درست واحدپیش نیازهم نیاز
1ریاضی پیش2-  
2زبان پیش2-  
3فیزیک پیش 2-  
4مبانی برنامه نویسی و ویژوال3-  
5آشنایی با نصب و راه اندازی 12  
6برنامه نویسی پیشرفته 121  
7سیستم عامل 22-  
8فارسی عمومی3-  
9     
10     
 جمع20  

==================================

ترم دوم
ردیفعنوان درست واحدپیش نیازهم نیاز
1ریاضی عمومی3-ریاضی پیش 
2زبان عمومی3-زبان پیش 
3فیزیک الکتریسیته و مغناطیس2-فیزیک پیش 
4برنامه نویسی پیشرفته 221برنامه نویسی پیشرفته 1 
5مبانی مهندسی نرم افزار2-  
6مبانی الکترونیک2-  
7کارگاه سیستم عامل 2-1 سیستم عامل 2
8آیین زندگی2-  
9مبانی اینترنت-1  
10تربیت بدنی-1  
 جمع20  

==================================

ترم سوم
ردیفعنوان درست واحدپیش نیازهم نیاز
1آمار و احتمالات 2-ریاضی عمومی 
2کارگاه مبانی الکترونیک-1 مبانی الکترونیک
3شبکه های محلی کامپیوتری2-سیستم عامل 2 و کارگاه سیستم عامل 2 
4زبان ماشین و اسمبلی--برنامه سازی پیشرفته 1 
5ساحتمان داده ها 21برنامه نویسی پیشرفته 1 
6ذخیره و بازیابی اطلاعات3-  
7کارگاه شبکه های محلی-1سیستم عامل 2 و کارگاه سیستم عامل 2شبکه های محلی
8زبان فنی2-زبان عمومی 
9اصول سرپرستی 2-  
10روخوانی قرآن1-  
11آزمایشگاه گرافیک-1  
 جمع20  

==================================

ترم چهارم
ردیفعنوان درست واحدپیش نیازهم نیاز
1ریاضی کاربردی 2-ریاضی عمومی 
2پایگاه داده ها2-ذخیره و بازیابی اطلاعات 
3آزمایشگاه و پایگاه داده ها -1ذخیره و بازیابی اطلاعاتپایگاه داده ها
4برنامه نویسی مبتنی بر وب 12مبانی اینترنت 
5مباحث ویژه11  
6اندیشه اسلامی2-  
7محیط های چند رسانه ای11  
8کارآفرینی21  
9دانش خانواده2-  
10شیوه ارائه مطالب1-  
      
 جمع20  

===============================

ترم پنجم
ردیفعنوان درست واحدپیش نیاز
1    
2سخت افزار کامپیوتر21مبانی الکترونیک
 وصایا امام (ره)1- 
 کارآموزی-2ترم آخر
 پروژه-2ترم آخر
 جمع13 
  • مسئولیت عدم رعایت پیش نیاز و هم نیاز به عهده خود دانشجومی باشد.

 

  • در صورت کسب معدل زیر 12 دانشجو مشروط می باشد و قادر به اخذ بیش از 12 واحد نمی باشد

 

  • دانشجویان دیپلمه های فنی کامپیوتر جهت فارغ التحصیلی 85 واحد باید بگذرانند .

جدول ترم بندی کاردانی پیوسته رشته کامپیوتر – نرم افزار (دیپلمه های فنی غیر مرتبط)

ترم اول
ردیفعنوان درست واحدپیش نیازهم نیاز
1ریاضی پیش2-  
2زبان پیش2-  
3فیزیک پیش 2-  
4مبانی برنامه نویسی و ویژوال3-  
5آشنایی با نصب و راه اندازی 12  
6سیستم عامل جبرانی11  
7سخت افزار جبرانی 11 
8فارسی عمومی3-  
9     
10     
 جمع20  

===================================

ترم دوم
ردیفعنوان درست واحدپیش نیازهم نیاز
1ریاضی عمومی3-ریاضی پیش
2زبان عمومی3-زبان پیش
3فیزیک الکتریسیته و مغناطیس2-فیزیک پیش
4برنامه نویسی پیشرفته 121
5سیستم عامل 22-
6مبانی الکترونیک2-
7کارگاه سیستم 2-1سیستم عامل 2
8آیین زندگی2- 
9مبانی اینترنت-1  
10تربیت بدنی-1  
 جمع20  

===================================

ترم سوم
ردیفعنوان درست واحدپیش نیازهم نیاز
1آمار و احتمالات 2-ریاضی عمومی
2کارگاه مبانی الکترونیک-1مبانی الکترونیک
3شبکه های محلی کامپیوتری2-سیستم عامل 2 و کارگاه سیستم عامل 2
4زبان ماشین و اسمبلی- برنامه سازی پیشرفته 1
5ساحتمان داده ها 21برنامه نویسی پیشرفته 1
6ذخیره و بازیابی اطلاعات3-
7کارگاه شبکه های محلی 1سیستم عامل 2 و کارگاه سیستم عامل 2شبکه های محلی
8برنامه سازی پیشرفته 221برنامه سازی پیشرفته 1
9اندیشه اسلامی2-  
10     
 جمع20  

======================================

ترم چهارم
ردیفعنوان درست واحدپیش نیازهم نیاز
1ریاضی کاربردی 2-ریاضی عمومی 
2پایگاه داده ها2-ذخیره و بازیابی اطلاعات 
3آزمایشگاه و پایگاه داده ها -1ذخیره و بازیابی اطلاعاتپایگاه داده ها
4برنامه نویسی مبتنی بر وب 12مبانی اینترنت 
5مباحث ویژه11 
6اصول سرپرستی 2- 
7مبانی مهندسی نرم افزار2-  
8کارآفرینی21  
9دانش خانواده2-  
10شیوه ارائه مطالب1-  
11آزمایشگاه گرافیک2-  
 جمع20  

==================================

ترم پنجم
ردیفعنوان درست واحدپیش نیاز
1محیط های چند رسانه ایی11 
2سخت افزار کامپیوتر21مبانی الکترونیک
 دانش خانواده 2- 
 روخوانی قرآن1- 
 وصایا امام (ره)1- 
 کارآموزی-2ترم آخر
 پروژه-2ترم آخر
 جمع13 

جدول ترم بندی کاردانی پیوسته رشته کامپیوتر – نرم افزار (دیپلمه های فنی مرتبط)

ترم اول
ردیفعنوان درست واحدپیش نیازهم نیاز
1ریاضی پیش2-  
2زبان پیش2-  
3فیزیک پیش 2-  
4مبانی برنامه نویسی و ویژوال2-  
5برنامه نویسی پیشرفته 1-1  
6سیستم عامل 22-  
7کارگاه سیستم عامل 2-1 سیستم عامل 2
8مبانی اینترنت -1  
9فارسی عمومی3-  
10تربیت بدنی-1  
 جمع20  

=======================================

ترم دوم
ردیفعنوان درست واحدپیش نیازهم نیاز
1ریاضی عمومی3-ریاضی پیش
2زبان عمومی3-زبان پیش
3فیزیک الکتریسیته و مغناطیس2-فیزیک پیش
4برنامه نویسی پیشرفته 22-برنامه نویسی پیشرفته 1
5مبانی مهندسی نرم افزار 2-
6مبانی الکترونیک2-
7زبان ماشین و اسمبلی21برنامه نویسی پیشرفته 1
8آیین زندگی2-  
9وصایای امام (ره)1-  
10     
 جمع21  

===================================

ترم سوم
ردیفعنوان درست واحدپیش نیازهم نیاز
1آمار و احتمالات 2-ریاضی عمومی
2کارگاه مبانی الکترونیک-1مبانی الکترونیک
3شبکه های محلی کامپیوتری2-سیستم عامل 2 و کارگاه سیستم عامل 2
4کارگاه شبکه های محلی- شبکه های محلی
5ساحتمان داده ها 21برنامه نویسی پیشرفته 1
6ذخیره و بازیابی اطلاعات3-
7زبان فنی2-زبان عمومی
8اصول سرپرستی2-
9آزمایشگاه گرافیک-1  
10اندیشه اسلامی2-  
 جمع19  

====================================

ترم چهارم
ردیفعنوان درست واحدپیش نیازهم نیاز
1ریاضی کاربردی 2-  
2پایگاه داده ها2-ذخیره و بازیابی اطلاعات 
3آزمایشگاه و پایگاه داده ها -1ذخیره و بازیابی اطلاعاتپایگاه داده ها
4برنامه نویسی مبتنی بر وب 12مبانی اینترنت 
5مباحث ویژه11 
6سخت افزار کامپیوتر21مبانی الکترونیک 
7محیطهای چند رسانه ای11  
8کارآفرینی21  
9دانش خانواده2-  
10شیوه ارائه مطالب1-  
 جمع20  

====================================

ترم پنجم
ردیفعنوان درست واحدپیش نیاز
1کارآموزی-2ترم آخر
2پروژه-2ترم آخر
 جمع19 
  • مسئولیت عدم رعایت پیش نیاز و هم نیاز به عهده خود دانشجومی باشد.

 

  • در صورت کسب معدل زیر 12 دانشجو مشروط می باشد و قادر به اخذ بیش از 12 واحد نمی باشد

 

  •  دانشجویان دیپلمه های فنی کامپیوتر جهت فارغ التحصیلی 85 واحد باید بگذرانند .